Oczyszczalnie drenażowe

Oczyszczalnie ​​drenażowe ​​– ​​klasyczne rozwiązanie

Oczyszczalnie drenażowe (z normą PN EN 12566-1) to najprostsze rozwiązania jeżeli chodzi o przydomowe oczyszczalnie ścieków przeznaczone są do oczyszczania ścieków bytowych na terenach gdzie występują ku temu dogodne warunki geotechniczne oraz niema przeciwwskazań do stosowanie tego rozwiązania przez gminy.
Oczyszczanie ścieków w oczyszczalni drenażowej odbywa się w dwóch następujących po sobie etapach. Podczyszczenie, które zachodzi w osadniku gnilnym poprzez procesy dekantacji (separacji) oraz fermentacji osadu z udziałem bakterii beztlenowych co prowadzi do upłynniania ścieków. Drugi etap to rozprowadzenie ścieku w drenażu rozsączającym bądź w tunelach infiltracyjnych (doczyszczanie ścieku w warunkach tlenowych). Ścieki wstępnie oczyszczone w osadniku gnilnym zostają równomiernie rozprowadzone w warstwie żwiru przy pomocy perforowanych rur drenażowych.
Ścieki rozprowadzane przez warstwę filtracyjną i porowaty grunt są doczyszczane w wyniku zachodzących procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych. Adsorpcja ścieków na powierzchni gruntu powoduje intensywny rozwój mikroorganizmów tworzących tzw. błonę biologiczną. Mikroorganizmy te powodują rozkład zanieczyszczeń organicznych na stałe i gazowe produkty nieorganiczne oraz masę komórkową. Jednocześnie w gruncie zachodzą chemiczne procesy strącania zanieczyszczeń nieorganicznych, które w zależności od warunków panujących w gruncie mogą być gromadzone lub wypłukiwane.